DMC SZLIFERKA opravy po požáru

Popis opravy:

DMC SZLIFERKA opravy po požáru